Marathi News

जय   ​ महार   ​ सीने    ​ वझनचा  मॅ रे थॉन  िजदगी   लवकरच   ​ दश

marathon poster 2

जो धावे ल तो िजं के ल जो थां बला तो सं पला, नसगा चा  नयमच आहे   परतु  हा नयम  धडधाकट लोकां साठच आहे  . अपं ग लोकां ना हा नयम लागु  होत नाह. मॅ रे थॉन  िजदगी   ह   ​ कथा   ​ आहे    ​ दन   ​ दु बया   ​ अपं गां ची  , ​ जयां ना    ​ डोळे    ​ नाहत  , ​ यां ना    ​ हाथ   ​ नाह  , ​ पाय   ​ नाह  , ​ यां या  शरराचा   ​ कु ठला   ​ न   ​ कु ठला   ​ अवयव   ​ नकामी   ​ आहे. भले ह शरराचा एक भाग नकामी असला तर यां यात िजद आहे  वाभमानाने   जगयाची.  कतीह  मोठ  सं कटे  आल तर यां ना तड दे याची ताकद व  िजद आहे  लडयाची.  आपण   ​ अपं ग   ​ आहोत   ​ हणू न   ​ लाचार   ​ होऊन   ​ लोकां समोर   ​ भक   ​ मागया   ​ पे या   ​ वाभीमाने    ​ जगू   पाहणाया   ​ ११   ​ अपं ग   ​ माची ह कथा आहे   .  ​ या   ​ अपं गाना   ​ काम   ​ मळत   ​ नाह  , ​ धं धा    ​ करायचा   ​ हटला  तर   ​ भां डवल   ​ नाह   . ​ सरकार   ​ दरबार   ​ सु धा   ​ कु ठलह   ​ मदत   ​ मळायला   ​ हजार    ​ हे लपाटे    ​ मारावे    ​ लागतात  ,  मग   ​ आया    ​ वे ळे स   ​ यां नी   ​ काय   ​ करायच   ?  ​ या   ​ सगया   ​ नां वर   ​ काश   ​ टाकणारा   ​ हा   ​ चपट   ​ अपं गाना  ोहसाहन    ​ दे णारा   ​ आहे.

ये क यतीच आयु य हणजे  एक मॅ रे थॉनच आहे   , ​ काह न काह ये य डोयासमोर
ठे ऊन आपणह रोज पळतच असतो. परं तु  अपं ग यती आपया सारखे  पळू  शकत नाहत,  यां ना   ​ कती   ​ तर   ​ अडणीं ना   ​ तड   ​ यावे    ​ लागते   . तरह ते  जगयाची सोडू न दे त नाह, आयु यात हार  मानत नाहत, ते  सतत यनात असतात तु मया आमया सारखं  जगयाया,    यां ना   ​ तु मची  सहाणभू ती   ​ नकोय  , ​ याना   ​ हवय   ​ वाभमानाने    ​ जगयासाठ   ​ काम  . ​ ते    ​ ह   ​ तु मया   ​ आमया   ​ सारखे च  ताट    ​ मानाने    ​ समाजात   ​ जगू    ​ इिछतात  .

marathon poster1

एका   ​ वे गया   ​ वषयावरचा   ​ हा   ​ चपट   ​ पाहयादाच    ​ मराठत   ​ ये त   ​ आहे   .  ​ नमा ता   ​ महे श   ​ कु डले
यां चा   ​ हा   ​ पहलाच   ​ यन   ​ मराठ   ​ सने सृ टत   ​ नकच   ​ आपल   ​ एक   ​ वे गळा   ​ थान   ​ नमा ण   ​ करे ल   ​ यात  शं काच    ​ नाह  .  ​ ददश न शाकर   ​ शे ख   ​ आण   ​ इनायत   ​ शे ख यां च   ​ आहे    , ​ कथा    ​ पटकथा   ​ शाकर शे ख   यां ची   ​ आहे    . ​ सं गीत   ​ सं दप   ​ योगे श   ​ यां च आहे    . ​ कलाकार   ​ सं जय   ​ नाव कर   , ​ वम   ​ गोखले   , ​ शु शील  भोसले   , ​ सीमा   ​ कु लकण    ​ व   ​ इतर   .

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button